വരാൻ പോകുന്ന കാലത്തിന്റെനോവൽ- “ഒരകാലമൃതന്റെസ്മരണിക”- (നിരൂപകൻ : കടാതി ഷാജി- 2014 ഏപ്രിൽ 14 ഞായർ- കേരളഭൂഷണത്തിന്റെ വീക്കെന്റിൽ എഴുതുന്നു.)

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകജീവിതംസാഗരമാണ്‌; ആഴമറിയാത്ത, പരപ്പറിയാത്ത. ആഴവുംപരപ്പുംതരുന്നത്‌ അനന്തതയുടെസുചിമുനയിൽകണ്ടെത്താവുന്നസമഗ്രതയുടെപ്രകാശഗോളത്തെയാണ്‌. തിരമാലകളുടെഅഗ്നിവർഷംജീവിതത്തെവിജയിപ്പിക്കുന്നു, പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു. വിജയപരാജയങ്ങൾപെൻഡുലസ്പന്ദനവുംസ്പന്ദനങ്ങൾക്കിടയിലെഇടവേളകളിൽമിന്നിമറയുന്നഅൽഭുതവുമാണ്‌. ദുരിതവുംരോഗവുംനിരാശയുംകഴിവുകേടുംഅനിശ്ചിതത്വവുംസൃഷ്ടിക്കുന്നഅത്ഭുതം. നിർവ്വചനതത്വത്തിൽജീവിതംതന്നെയാണ്‌. ഇതിനൊരുമറുവശമുണ്ട്‌. അവിടെസർവ്വതുംവിപരീതമാകുന്നു. വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെവിപരീതപ്രതലത്തിലേക്ക്‌ പ്രകാശത്തിന്റെമിഴിവലഎറിയുന്നകഥകൃത്താണ്‌ വിജയകുമാർകളരിക്കൽ. വിജയകുമാറിന്റെ“ഒരകാലമൃതന്റെസ്മരണിക”അസാധാരണമായഉൾബോധധവുംമനുഷ്യജീവിതാവസ്ഥാന്തരങ്ങളെസംബന്ധിക്കുന്നസൂക്ഷ്മവുംസംഗ്രഹവുമായഅഹംബോധവുംതരുന്നനോവലാണ്‌. നോവൽഇതൾവിടർത്തുന്നപ്രതലവിസ്തൃതിവായനയുടെരാസപ്രവർത്തനത്തിൽസ്വയംവിസ്തൃതമാകുന്നത്‌ ശ്രദ്ധേയമാണ്‌. “ഒരകാലമൃതന്റെസ്മരണിക”യിൽ നിന്നുംവായിച്ചെടുക്കാവുന്നഉൾബോധവുംഅഹംബോധവുംദിശചുണ്ടുന്നത്‌ മങ്കാവുടിഎന്ന ഗ്രാമത്തിന്റെജീവിതാവസ്ഥയിലേക്കാണ്‌, ആവാസവ്യവസ്ഥയിലേക്കാണ്‌. മങ്കാവുടിഗ്രാമമാകുന്നു,കഥയാകുന്നു, (ഇത്‌ പിന്നീട്‌ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്‌), കഥാപരിസരമാകുന്നു, പരിസ്ഥിതിയാകുന്നു, നോവൽതന്നെആകുന്നു. നൂറുപുറങ്ങളുംവായിച്ചുതീരുമ്പോൾ മനസ്സിൽതെളിഞ്ഞവശേഷിക്കുന്നത്‌, സാങ്കേതികപ്രയോഗത്തിൽകഥയോകഥാപാത്രങ്ങളോസംഭവങ്ങളോഅല്ല, ദേശമാണ്‌. തകഴിയുംപൊറ്റക്കാടുംഒവിവിജയനുംമുട്ടത്തുവർക്കിയുംനമ്മളിൽഒരാകാശംപോലെനിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത്‌, കടലുംഖസാക്കും, തെരുവുംഒക്കെആയിട്ടാണ്‌- “പ്രകൃതിയുടെവരദാനങ്ങൾ”. വിജയകുമാറുംഒരുദേശത്തെഅനുഭവമാക്കുകയാണ്‌. ദേശത്തെഅനുഭവമാക്കുന്നസർഗാത്മകതയുടെസൂര്യപ്രകാശത്തെഈ നോവലിൽപലഭാഗത്തുംകാണാം. “മങ്കാവുടിയിൽഇന്ന്‌ സൂര്യൻകിഴക്കാണ്‌ ഉദിച്ചത്”എന്നുപറഞ്ഞാണ്‌.ദേശത്തിന്റെഅനാട്ടമിയിലേക്ക്‌ നോവലിസ്റ്റ്‌ വായനക്കാരെകൊണ്ടുപോകുന്നത്‌. “ഇന്നലെയുംഅങ്ങിനെതന്നെയായിരുന്നു. മറ്റ്‌ ദിക്കുകൾവടക്കുംതെക്കുംപടിഞ്ഞാറും, …

വരാൻ പോകുന്ന കാലത്തിന്റെ നോവൽ – “ഒരകാലമൃതന്റെ സ്മരണിക”-

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക(നിരൂപകൻ : കടാതി ഷാജി- 2014 ഏപ്രിൽ 14 ഞായർ- കേരളഭൂഷണത്തിന്റെ വീക്കെന്റിൽ എഴുതുന്നു.) ജീവിതം സാഗരമാണ്‌; ആഴമറിയാത്ത, പരപ്പറിയാത്ത. ആഴവും പരപ്പും തരുന്നത്‌ അനന്തതയുടെ സുചിമുനയിൽ കണ്ടെത്താവുന്ന സമഗ്രതയുടെ പ്രകാശ ഗോളത്തെയാണ്‌. തിരമാലകളുടെ അഗ്നി വർഷം ജീവിതത്തെ വിജയിപ്പിക്കുന്നു, പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു. വിജയപരാജയങ്ങൾ പെൻഡുല സ്പന്ദനവും സ്പന്ദനങ്ങൾക്കിടയിലെ ഇടവേളകളിൽ മിന്നി മറയുന്ന അൽഭുതവുമാണ്‌. ദുരിതവും രോഗവും നിരാശയും കഴിവുകേടും അനിശ്ചിതത്വവും സൃഷ്ടിക്കുന്ന അത്ഭുതം. നിർവ്വചന തത്വത്തിൽ ജീവിതം തന്നെയാണ്‌. …

അദ്ധ്യായം ഒന്ന്

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകചിത്രശാല അദ്ധ്യായം ഒന്ന്‌ വാനം നക്ഷത്രങ്ങളെക്കൊണ്ടും ഇവിടെ ഭൂമി നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലുള്ള വൈദ്യുത വിളക്കുകളെക്കൊണ്ടും നിറഞ്ഞതാണ്‌. ഒരോണക്കാലരാവാണ്‌.. ശക്തമായ മഴകളെല്പാം പെയ്യൊ ഴിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞ്‌ വാനം പ്രശാന്തവും സുന്ദരവുമാണ്‌. എങ്കിലും ഇനിയും ഒററയ്ക്കും തെററന്നും മഴകൾ പെയ്യാം. രാവ് അത്രയേറയൊന്നുമായിട്ടില്ല. സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞതേ യയള്ള. നഗരത്തിന്റെ അലങ്കോലങ്ങളിൽ നിന്നു വിട്ട്, എന്നാൽ നഗരത്തിന്റെ എല്ലാവിധ ബാദ്ധ്യതകളോടും കൂടിയുള്ള വനിതാഹോസ്റ്റലിന്റെ മൂന്നാമതുനിലയിലുള്ള മൂന്നു പേർക്കായിട്ടുള്ള മുറിയിൽ ജനാലയ്ക്ക് പടിഞ്ഞാറോട്ട്‌ നോക്കി നില്ലുകയാണ്‌സൌമ്യ,സൌമ്യ. ബി. …

അദ്ധ്യായം ഒന്ന്

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകരാവുകള്‍ പകലുകള്‍ ഒന്ന്‌ സിദ്ധാര്‍ത്ഥന്‍ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. അതോ മയങ്ങുകയോ? കണ്ണുകളെ പൂട്ടി വിശ്രമിക്കുമ്പോഴും മനസ്സ്‌ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരു ന്നാല്‍ ഉറക്കമാകുമോ? കണ്ണുകളും ശരീരവും ആലസ്യം പൂണ്ടിരിക്കുക തന്നെയാണ്‌. ബസ്സിന്റെ ആസ്വാദ്യമായ ചാഞ്ചാട്ടത്തില്‍ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്ന വാതായനങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന മലങ്കാറ്റിന്റെ സഹ്യമായ ശൈത്യത്തിൽ ശരീരം വിശ്രമംകൊള്ളുന്നു. ബസ്സ്‌ വളവുകള്‍ തിരിഞ്ഞ്‌ കയറ്റങ്ങള്‍ കയറി വരികയാണ്‌; മലയുടെ ശിഖരങ്ങളിലേയ്ക്ക്‌. ഓരോ ശിഖരങ്ങളിലും ഓരോ കൂട്ടം മനുഷ്യര്‍ കൂടുകൂട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഓരോ ശിഖരങ്ങളും അവരുടെ ഗ്രാമങ്ങളാകുന്നു. ശിഖരങ്ങളിലേക്കുള്ള …

രണ്ടു വിധികൾ

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക* ശബരിമലയിൽ ഏതു പ്രായത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെയും പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ അനുമതി നല്‍കി സുപ്രീംകോടതിയുടെ ചരിത്രവിധി.ആർത്തവകാലത്ത്സ്ത്രീകളുടെക്ഷ്രേത്രപവേശനം വിലക്കുന്നതിന്‌ പിൻബലമേകുന്ന കേരള ഹിന്ദു പൊതു ആരാധനാസ്ഥല പ്രവേശനച്ചട്ടത്തിന്റെ (ബി) വകുപ്പ്‌ റദ്ദാക്കി. * വിവാഹേതര ലൈംഗികബന്ധം ക്രിമിനൽ കുറ്റമായി കണക്കാക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ശിക്ഷാനിയമത്തിലെ 497- വകുപ്പ്‌ സുപ്രിംകോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച്‌ റദ്ദാക്കി. മാറ്റങ്ങൾഅനിവാര്യമാണ്‌.ഇത് സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യാധിഷ്ഠിതമായ മാറ്റത്തിന്‌വഴിയൊരുക്കമാണ്. സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വത്തിലേക്കുള്ളപുതിയചുവടുവയ്പ്പാണ്……ലോകംഅവസാനിക്കുമെന്നാണ്ദൈവവിശ്വാസികള്‍ കരുതുന്നതും, പറയുന്നവരുംപ്രചരിപ്പുക്കുന്നതും. ഇതിന്‌ മുമ്പും പല ആചാരങ്ങളും മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്‌. ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളമ്പരം, …

ഒടിയ൯ – നവോത്ഥാന ചിത്രം

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകചിത്രം കാണാൻ പോകുന്നത്‌, അന്ധവിശ്വാസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സിനിമയെന്ന്‌ വായിച്ച്‌ അറിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ്‌. വായിച്ച എഴുത്തുകളെല്ലാം സിനിമ പുറത്തിറങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ്‌ വന്നിട്ടുളളതായിരുന്നു. പരസ്യങ്ങള്‍ കണ്ട്‌ ഈഹാപോഹങ്ങൾ വച്ചുള്ള എഴുത്ത്‌. ചിത്രത്തിലുട നീളം കറുപ്പിന്റെയും വെളുപ്പിന്റെയും പോരാട്ടുങ്ങളാണ്‌ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്‌. ഇന്നത്തെ യുവതലമുറയുടെ മുന്നു തലമുറകൾക്ക് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ, വിരചിത ചരിത്രത്തിലില്ലാത്ത രാവുകളും പകലുകളും… ഒടിയൻ മാണിക്കനെന്ന പകലും കരിമ്പന്‍ നായരെന്ന കറുപ്പും… മോഹൻലാലിന്റെയും പ്രകാശ്രാജിന്റെയും പകർന്നാട്ടങ്ങൾ…… “ഒടി” ആത്മീയവ്യാപാര-വിശ്വാസാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു …

ചാവേറുകൾ

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകചാവേറുകൾ ചിന്തിക്കുന്നു,ഞാനെന്റെ വയറിന്‌, കുടുംബത്തിന്‌, വിശ്വാസത്തിന്‌, വേണ്ടിയാണ്‌ ചാവേറാകുന്നതെന്ന്‌. അയാൾ ആർത്തലച്ച്‌ അണയുകയാണുണ്ടായത്‌, ഈയ്യാമ്പാറ്റയെപ്പോലെ ജ്വാലയിലേക്ക്‌…..തണുപ്പത്ത്‌ ചൂടു നല്‍കി സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുന്ന തീക്കരുകിലേക്ക്‌, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തെ വേവിച്ച്‌ സ്വാദ്‌ കൂട്ടുന്ന അഗ്നിക്ക്‌ സമീപത്തേക്കെന്ന പിഴവ്‌ ധാരണയോടെ.  ജീവി വർഗ്ഗത്തിൽ മനുഷ്യൻമാത്രമാണ്ഇങ്ങിനെവിഡ്ഢികളാകുന്നുള്ളു,ആക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ…..നയിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ…… ജനമദ്ധ്യത്തിൽ കയറി ഭും…..എന്ന ശബ്ദത്തോടെ തീഗോളമായി, ചിന്നിച്ചിതറി പറക്കുന്നത്‌ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ കണ്ടപ്പോൾ അയാളുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ഭാര്യയോ മകനോ അറിഞ്ഞില്ല, തങ്ങളുടെരക്തവുംമാംസവുമാണ്പറന്നുകളിക്കുന്നതെന്ന്…….ചാക്കിൽപെറുക്കിക്കൂട്ടിയ ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങൾ അനുകുലികൾക്ക് കാഴ്ചയായി വച്ചിരിക്കുന്നിടത്തേക്ക്‌ നേതാവ്‌ വന്ന്‌ …

ഭക്ഷണമോഹം

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകആദ്യം ചോദിച്ചത്‌ മൂന്നു കവി സുഹൃത്തക്കളോടാണ്‌. മൂന്നു പേരും വ്യത്യസ്തർ. പ്രായംകൊണ്ടും മതങ്ങള്‍ കൊണ്ടും. ഒന്നാമൻ ജി, വൈലോപ്പിള്ളി, ചങ്ങമ്പുഴ എന്നിവരുടെ ചാർച്ചക്കാരൻ, മിശ്രഭുക്ക്‌. അതും വളരെ അത്യാവശ്യ ഇടങ്ങളിൽ, ഒഴിച്ചു കൂട്ടാൻ വയ്യാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രം മാംസം കഴിക്കും. കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രം ധരിക്കും, ബാറ്റായുടെ  ചെരിപ്പു മാത്രം ഉപയോഗിക്കും. രണ്ടാമൻ ആശയഗംഭീരൻ, കടുത്ത പദങ്ങളെ തേടി നടന്ന്‌ കണ്ടെത്തി കവിതയിൽ പ്രയോഗിച്ച്‌ ചിന്തിപ്പിക്കും. അയ്യപ്പന്റെ പിൻ …

മുച്ചീട്ടു കളിക്കാരന്‍

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക പണ്ട്‌ ഒരു മലയായിരുന്നു ഇന്നച്ചന്റിടം. കുറെ ഉണ്ടക്കല്ലുകളും ചരല്‍ അധികമായ മണ്ണും, കുറ്റികാടുകളും കുറുക്കനും കുറുനരിയും കീരിയും വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ കുറഞ്ഞ പാമ്പുകളും യഥേഷ്ടം വിഹരിച്ചിരുന്നൊരു കുന്ന്‌, എഴുപത്തിയഞ്ചേക്കര്‍ വിസ്തീര്‍ണ്ണത്തില്‍. ആരോ, ആരുടേയോ പേരില്‍ കൊടുത്തതെന്നു പറയുന്നൊരു പട്ടയവുമായി ഇന്നച്ചനു വേണ്ടി അവര്‍ മല കൈയ്യേറുകയായിരുന്നു. അവര്‍ എന്നു പറയുന്നത്‌ ഇന്നച്ചന്റെ അഭ്യുദയ കാഠംക്ഷികളാണ്‌. ഇന്നച്ചന്റെ ഉന്നതി തങ്ങളുടെ കൂടി ഉന്നതിയാണെന്നറിയുന്നവര്‍, കണക്കു കൂട്ടി തീരുമാനിച്ചിരുക്കുന്നവര്‍, കരുക്കള്‍ നീക്കുന്നവര്‍. …