1. കാവും യക്ഷിയും

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക കാവുകള്‍ പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ നിലനിര്‍ത്താന്‍ മനുഷ്യനാല്‍ നിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാട്‌ വയ്പുകളാണ്‌, യക്ഷികള്‍ അതിന്റെ സംരക്ഷകരും. കൃഷിക്കായിട്ട്‌ കാടുകള്‍ വെട്ടിത്തെളിച്ച്‌ മണ്ണ്‌ നിരപ്പാക്കു മ്പോള്‍ കാലാവ സ്ഥക്ക്‌ വൃതിയാനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നും, ശുദ്ധവായുവും ജലവും ആവശ്യത്തിന്‌ ഇല്ലാതെ വരുന്നുണ്ടെന്നും പൂര്‍വ്വികര്‍ കണ്ടറിഞ്ഞിരുന്നു. ഒരുക്കപ്പെട്ട കൃഷിയിടത്തിലെല്ലായിടത്തും ഉയറ്റുറവ്‌ കിട്ടത്തക്ക വിധത്തില്‍ മരങ്ങളും കാട്ടു ചോലകളും വച്ചു പിടിപ്പിച്ചാല്‍ ഒരു പരിധി വരെ പുരകങ്ങളാകുമെന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങിനെ വച്ചു പിടിപ്പിക്കപ്പെട്ട കാടുകളാണ്‌ കാവുകള്‍.ആ …